PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. "System Informacyjny Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych".

Prezentacja odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz.13:00 w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55 (Sala Konferencyjna).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II osi priorytetowej "E-administracja i otwarty rząd" Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" (typ II projektu: "cyfrowe udostępnienie zasobów nauki").

Osoby i podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do dnia 06.12.2016 r. na adres e-mail: office(at)iopan.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji - jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego "Publiczna prezentacja założeń projektu", utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Sopot, 22 listopada 2016

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu

Sopot, 8 grudnia 2016