back
Logo

PRACOWNIA CHEMICZNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ MORZA


Tematyka badawcza

tematyka
Zanieczyszczenia organiczne i eutrofizacja

  • Związki organiczne jako markery różnych procesów zachodzących w środowisku morskim
  • Analiza środowiskowa
  • Opracowywanie nowych metod monitoringu
  • Ekotoksykologia
tematyka
Badane matryce

  • Osad
  • Zawiesina
  • Organizmy